สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บัตรประชาชนและทะเบียนราษฎรมีความสำคัญในแง่ของการระบุตัวบุคคลและถิ่นที่อยู่ของบุคคลที่มีสัญชาตินั้น ๆ ซึ่งจะทำให้บุคคลนั้นได้รับสิทธิและมีหน้าที่ ต่อรัฐนั้น ๆ ด้วย การที่บุคคลมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎรนั้น จะช่วยทำให้บุคคลนั้นรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้วย

กฎหมายแรงงานและภาษีอากรมีส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ การที่บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นยากต่อการโดนเอารัดเอาเปรียบและสามารถป้องกันการปฏิบัติตนที่จะไปเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการสำคัญของกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการสำคัญและประเภทของภาษีอากรได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

4. จากวิดีทัศน์ที่กำหนดให้นักเรียนสามารถอภิปรายสิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างเหมาะสม

5. จากกฎหมายแรงงานที่กำหนดให้นักเรียนสามารถออกแบบข้อกำหนดการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

6. จากวิดีทัศน์ที่กำหนดให้นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎรได้อย่างเหมาะสม

7. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการใช้กฎหมายแรงงานได้อย่างเหมาะสม

8. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรที่มีต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- กิจกรรมในชั้นเรียน

- วิดีทัศน์ เรื่อง “คนไม่มีสัญชาติได้รับบัตร ปชช.”

- วิดีทัศน์ เรื่อง “บุกผับจับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 200 ราย”

- Power Point เรื่อง กฎหมายภาษีและแรงงาน

- ใบความรู้ เรื่อง กฎหมายแรงงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนราษฎรและกฎหมายภาษีและแรงงาน
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนราษฎรและกฎหมายภาษีและแรงงาน 7 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา