สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมีสภาพบุคคลทางกฎหมายทำให้บุคคลนั้นย่อมได้รับสิทธิและมีหน้าที่ต่อรัฐ การที่บุคคลบางคนด้อยความสามารถ รัฐจำเป็นต้องจำกัดความสามารถของบุคคล ก็เพื่อประโยชน์ของบุคคลเหล่านั้น  

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญมาก กฎหมายครอบครัวและมรดกมีส่วนในการช่วยให้นิติกรรมและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวมีผลทางกฎหมาย การที่บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสถาบันครอบครัวเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงสภาพบุคคลได้อย่างถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถระบุความแตกต่างและระบุเกณฑ์การแบ่งบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของกฎหมายการหมั้น การสมรส การหย่าและมรดกได้อย่างถูกต้อง

4. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการสำคัญของกฎหมายมรดก และการรับบุตรบุญธรรมได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

  1. จากใบงานที่กำหนดให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลได้อย่างถูกต้อง

  2. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ผู้เรียนสามารถจำแนกสินสมรสกับสินส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง

  3. จากสถานการณ์ที่กำหนดให้ผู้เรียนสามารถระบุผู้รับมรดกได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ของการจำกัดความสามารถของบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล

2. บอกประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- กิจกรรมในชั้นเรียน

- ใบงานเรื่อง “บุคคลและความสามารถของบุคคล”

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคลและ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก
เรื่อง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 : บุคคลและความสามารถของบุคคลและ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 : ครอบครัว และมรดก 31 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา