สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งที่กำหนดความผิดทางอาญาไว้สำหรับประชาชนที่ทำหรือไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดและส่งผลกระทบต่อสังคม การที่บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญาเบื้องต้น ก็สามารถทำให้บุคคลนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

           ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถระบุและลำดับโทษทางอาญาได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถระบุเอกลักษณ์ของกฎหมายอาญาได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

3. จากข้อความในประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และระบุความผิดและโทษได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

4. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญและจำเป็นของการกฎหมายอาญาที่มีต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- กิจกรรมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง กฎหมายอาญาเบื้องต้น
เรื่อง กฎหมายอาญาเบื้องต้น 27 ส.ค 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา