สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอยู่ร่วมกันในสังคม สมาชิกทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ ย่อมส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าและช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมดำเนินไปได้อย่างสงบสุข

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ส 2.1 ม.2/2 เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม สถานภาพ  บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

    ด้านความรู้

     1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสิทธิ เสรีภาพ ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

      2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพของตนในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยจากกรณีตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง

    ด้านคุณลักษณะ

     3. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- ประเด็นอภิปราย

- กิจกรรมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ชั่วโมง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง สิทธิเสรีภาพของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 17 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา