สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                โอกาสสำคัญศาสนิกชนรวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรม ระลึกคำสอนและเหตุการณ์สำคัญ เพื่อความสามัคคีและเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

      ส 1.2  ม 2/4 อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  นักเรียนอธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2.  นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ

3.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- สื่อ PowerPoint เรื่อง

“วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”

- กิจกรรมเกม “วันสำคัญ”

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
ชั่วโมง วันสำคัญทางศาสนา
เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา 3 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา