สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทุกศาสนามีแนวทางในการปฏิบัติตนต่อบุคคลที่ควรเคารพนับถือที่เหมาะสม การศึกษาวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องทำให้เป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไปและนำมาซึ่งความสงบสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ส 1.2  ม 2/2 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  นักเรียนบอกวิธีปฏิบัติมรรยาทของพุทธศาสนิกชนได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2.  นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าของการปฏิบัติตนตามมารยาทของพุทธศาสนิกชนที่ดีได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ

3.  นักเรียนนำเสนอวิธีการปฏิบัติตามแบบมรรยาทของพุทธศาสนิกชนเป็นบทบาทสมมติได้เหมาะสม

4.  นักเรียนเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้มรรยาทของพุทธศาสนิกชนที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

      - คำถาม

      - แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ

      - กิจกรรม “ดูให้รู้อยู่ให้เป็น”

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
ชั่วโมง การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
เรื่อง การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ 27 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา