สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลตามแนวทางของศาสนาซึ่งศาสนิกชนควรแก่การฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้น เพื่อให้ชีวิตของเรามีเหตุผลและดำเนินไปสู่ความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด
     ส 1.1  ม 2/9 เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรม และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ
 จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้    
1.  นักเรียนอธิบายความหมายของวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ได้ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2.  นักเรียนวิเคราะห์การแก้ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ได้อย่างมีเหตุผล
 ด้านคุณลักษณะ
3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการนำวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม
 

การวัดผลและประเมินผล

       - ประเด็นคำถาม

      - กิจกรรม “Who are survivalist”

      - สมุดบันทึกประจำวิชา

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารจิตเจริญปัญญาและมารยาทชาวพุทธ
ชั่วโมง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 20 ก.ค. 64 (มีวีดิโอและเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา