สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                    คำสอนของศาสนาต่าง ๆ เป็นแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นคนดี หากทุกคนสมารถปฏิบัติตามได้จะทำให้ชีวิตมีความสุขและเกิดความสันติในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดเห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  นักเรียนอธิบายความหมายของ  พุทธศาสนสุภาษิตได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2.  นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของพุทธศาสนสุภาษิตได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ 

3.  นักเรียนแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างการประยุกต์เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนสุภาษิตนำไปปฏิบัติกับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  -ประเด็นคำถาม

   -สื่อ PowerPoint เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง พุทธศาสนสุภาษิต
เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 14 ก.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา