สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

               หากบุคคลในสังคมศึกษาและปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสดาของศาสนานั้น ๆ ย่อมทำให้ชีวิตและสังคมมีความสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  ตามที่กำหนด  เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.  นักเรียนอธิบายความหมายของบุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทาได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

2.  นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์

บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทามาได้อย่างมีเหตุผล

ด้านคุณลักษณะ

3.  นักเรียนเสนอแนวทางการนำประโยชน์ของบุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  -ประเด็นคำถาม

  - สื่อ Power Point เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา

  - กระดาษบรู๊ฟความรู้ เรื่อง บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา (ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย)

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา
เรื่อง มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) บุพพนิมิตรของมัชฌิมาปฏิปทา 13 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา