สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หากบุคคลในสังคมกำหนดเป้าหมายแล้วปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของศาสดาของศาสนานั้น ๆ ย่อมทำให้ชีวิตและสังคมมีความสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
         ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.  นักเรียนอธิบายความหมายของสุข 2 สามิสสุข และนิรามิสสุขได้ อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
2.  นักเรียนแยกแยะสุข 2 จากสถานการณ์ตัวอย่างได้อย่างมีเหตุผล
ด้านคุณลักษณะ 
3.  นักเรียนเสนอแนะความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุข 2  สามิสสุข และนิรามิสสุข ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  - ประเด็นคำถาม

  - สถานการณ์ตัวอย่าง

  - กิจกรรม “ความสุขแบบไหน”

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข 2 สามิสสุข และนิรามิสสุข
เรื่อง นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ) สุข 2 สามิสสุข และนิรามิสสุข 9 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา