สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ส 1.1 ม.2/8 อธิบายธรรมคุณ และข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนา แก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

ส 1.1 ม.2/11 วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

     ด้านความรู้

     1.  นักเรียนอธิบายข้อธรรมสำคัญของธรรมคุณ 6 ได้ถูกต้อง

     ด้านทักษะและกระบวนการ

     2.  นักเรียนวิเคราะห์ประโยชน์ข้อธรรมสำคัญของธรรมคุณ 6 ได้อย่างสมเหตุสมผล

     ด้านคุณลักษณะ

     3.  นักเรียนเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ธรรมคุณ 6 ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 6

- ใบงานเรื่อง ธรรมคุณ 6

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง ธรรมคุณ 6
เรื่อง ธรรมคุณ 6 2 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา