สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในช่วงสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา และช่วงต้นของอาณาจักรธนบุรี มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา และปัจจัยที่นำไปสู่การสถาปนากรุงธนบุรี โดยพระเจ้าตากสินมหาราช

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ และการสถาปนากรุงธนบุรี ได้ถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาจากหลักฐานประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล
  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่การสถาปนากรุงธนบุรีจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล
  4. นักเรียนเห็นประโยชน์จากการศึกษาเหตุการณ์การเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา และการสถาปนากรุงธนบุรีได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความเสื่อมของอยุธยาสู่การสถาปนาธนบุรี
ชั่วโมง เรื่อง ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี
เรื่อง ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา และการสถาปนาอาณาจักรธนบุรี 23 ก.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์