สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของชาวอยุธยา โดยมีพื้นฐานมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น สภาพทางภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ความศรัทธาทางศาสนา ความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การรับวัฒนธรรมต่างชาติ เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ สืบต่อมาถึงคนในยุคปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความเจริญทางวัฒนธรรมของไทยได้ อย่างชัดเจนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา มีความสำคัญ  ต่อความมั่นคงและความเจริญของชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงทักษะในการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตการสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติของชาวอยุธยา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและยกตัวอย่างภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สมัยอยุธยาได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล ต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สมัยอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล
  3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
ชั่วโมง เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา
เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัยอยุธยา 26 ส.ค.64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์