สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก ทำให้เหมาะต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าว และเป็นเส้นทางคมนาคมในการค้าขายกับดินแดนตอนในและต่างชาติ ส่งผลทำให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งในช่วงเวลานั้นการจัดเก็บภาษีอากรในสมัยอยุธยาจังกอบหรือจกอบ เป็นภาษีผ่านด่านทั้งทางบกและทางน้ำ โดยชักส่วนจากสินค้าในอัตราสิบชักออกหนึ่ง . อากร เป็นภาษีที่เก็บจากการประกอบอาชีพของราษฎร เช่น อากรค่านา อากรสมพัตสร อากรบ่อนเบี้ย เป็นต้นแบ่งกลุ่มบุคคลในสังคมสมัยอยุธยาแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ชนชั้นปกครอง แบ่งได้เป็น พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง 2. ชนชั้นใต้ การปกครอง แบ่งได้เป็น ไพร่ ทาส 3. ชนชั้นพิเศษ แบ่งได้เป็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยาได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล
  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถานภาพทางสังคมกับเศรษฐกิจสมัยอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล
  4. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมในสมัยอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
ชั่วโมง เรื่อง สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา
เรื่อง สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา 5 ส.ค. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์