สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตั้งสมมติฐานเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการวิธีการทางประวัติศาสตร์เพราะหากไม่มีการตั้งสมมติฐาน หรือการตั้งคำถาม การศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะไม่มีขอบข่ายชัดเจน จัดกลุ่มเนื้อหาไม่ได้ แต่เมื่อมีการตั้สมมติฐานจะทำให้สามารถกำหนดขอบข่ายทางการศึกษาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนของการตั้งสมมติฐานในวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้ครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถตั้งสมมติฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้ ได้อย่างมีเหตุผล
  3. นักเรียนเห็นความสำคัญของ การตั้งสมมติฐานต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง เรื่อง การตั้งสมมติฐาน
เรื่อง การตั้งสมมติฐาน 10 มิ.ย.64 (มีบัตรภาพประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์