สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสรุปความรู้และการนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงจะทำให้การอ่านวรรณคดีเรื่องนั้น ๆ เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 5.1  ม. 2/1สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น    

จุดประสงค์
- นักเรียนอธิบายเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้
- นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านได้    
- นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย 
 

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน ใบงาน  เรื่อง  สรุปเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คุณค่างานวรรณคดี
ชั่วโมง สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม 15 ต.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์