สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา จะต้องจับใจความสำคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน และยังต้องรู้ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการกล่าวถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะที่มีต่อบุคคลและต่อชาติบ้านเมืองบทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา กล่าวถึงการสมานสามัคคีในหมู่ราชเสวก ผู้สวามิภักดิ์ใต้เบื้องยุคลบาทให้มั่นคง ในความจงรักภักดี ซื่อตรง และขยันต่อการงาน   ให้รักษาเกียรติของข้าราชการอย่าให้เสื่อมเสีย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 5.1  ม. 2/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น    
วัตถุประสงค์
 - นักเรียนอธิบายความเป็นมา บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ได้
- นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากการอ่านเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ได้    
- นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย 
 

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน ใบงาน  เรื่อง  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คุณค่างานวรรณคดี
ชั่วโมง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา 6 ต.ค. 64 (มีบัตรคำประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์