สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก จะต้องจับใจความสำคัญ สรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน และยังต้องรู้ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง

บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมมา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการกล่าวถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะที่มีต่อบุคคลและต่อชาติบ้านเมือง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 5.1  ม. 2/1สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น    

วัตถุประสงค์
- นักเรียนอธิบายความเป็นมา บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา ได้
- นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากการอ่านเรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา ได้    
- นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย 
 

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน ใบงาน  เรื่อง  บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 คุณค่างานวรรณคดี
ชั่วโมง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา 1 ต.ค. 64 (มีบัตรคำประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์