สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ เป็นร้อยกรองที่มีความหลากหลายและเหมาะกับผู้เริ่มแต่งคำประพันธ์ การแต่งบทร้อยกรองแสดงให้เห็นถึงปฏิภาณ ไหวพริบ และความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่งบทร้อยกรองไทยไพเราะเพราะมีคำสัมผัส การแต่งกลอนสุภาพเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาอีกวิธีหนึ่ง  

การแต่งบทร้อยกรองต้องมีฉันทลักษณ์ที่ถูกต้อง ไพเราะทั้งรสคำและรสความฉะนั้นการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอน ต้องมีความรู้เรื่องฉันทลักษณ์และรู้จักสรรคำมาใช้ให้เหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1 ม. 2/3   การแต่งบทร้อยกรอง    
วัตถุประสงค์
 - นักเรียนสามารถอธิบายแผนผังกลอนสุภาพได้
 - นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะคำสัมผัสของบทร้อยกรองได้
- นักเรียนสามารถอธิบายหลักการใช้คำตามข้อบังคับของกลอนสุภาพได้
 - นักเรียนสามารถแต่งกลอนสุภาพได้
 - นักเรียนเห็นความสำคัญของการเลือกใช้คำในการแต่งบทร้อยกรอง   
 

การวัดผลและประเมินผล

การแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างคำนำไปใช้
ชั่วโมง พินิจกลอนสุภาพ
เรื่อง พินิจกลอนสุภาพ 30 ก.ย. 64 (มีบัตรคำประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์