สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยคเป็นข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ แต่ละประโยคประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง

ประโยคมี 3 ชนิด ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน การมีความรู้เรื่องประโยคจะทำให้การใช้ภาษาในการสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ประโยคซ้อน คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียวตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป มีใจความสำคัญจะเป็นประโยคหลัก (มุขยประโยค) มีประโยคย่อย (อนุประโยค)

ทำหน้าที่ขยายความส่วนใดส่วนหนึ่งของประโยคหลักให้ชัดเจน โดยมีคำเชื่อมทั้ง 2 ประโยคเข้าด้วยกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1  ม. 2/2วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน    
จุดประสงค์
- นักเรียนอธิบายโครงสร้างและลักษณะของประโยคซ้อนได้
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของประโยคซ้อนได้
- นักเรียนสามารถแต่งประโยครวมได้
 

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างคำนำไปใช้
ชั่วโมง ประโยคซ้อน
เรื่อง ประโยคซ้อน 17 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และบัตรคำประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์