สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยคเป็นข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ แต่ละประโยคประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง

ประโยคมี 3 ชนิด ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน การมีความรู้เรื่องประโยคจะทำให้การใช้ภาษาในการสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ประโยคความรวม คือประโยคที่มีใจความสำคัญอยู่ตั้งแต่สองใจความขึ้นไป ประกอบด้วยภาคแสดงหรือภาคกริยาที่มีมากกว่าหนึ่งส่วน โดยทุกประโยคย่อยมีน้ำหนักใจความสำคัญที่เท่าเทียมกัน ประโยคความแบ่งย่อยได้ตามลักษณะเนื้อความได้เป็น 4 ประเภท  คือ ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน  ประโยคความรวมที่มีใจความขัดแย้ง   ประโยคความรวมให้เลือก  ประโยคความรวมที่เป็นเหตุผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1  ม. 2/2    วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน    
วัตถุประสงค์
- นักเรียนอธิบายโครงสร้างและลักษณะของประโยครวมได้
 - นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของประโยครวมได้
 - นักเรียนสามารถแต่งประโยครวมได้
 

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างคำนำไปใช้
ชั่วโมง ประโยครวม
เรื่อง ประโยครวม 16 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และบัตรคำประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์