สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 

          ประโยคความเดียวตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยใช้คำสันธานเชื่อมเพื่อให้ได้ความชัดเจน แต่เมื่อแยกประโยค 2 ประโยคออกจากกัน

ก็จะมีใจความประโยคที่สมบูรณ์ในตัวเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1  ม. 2/1,2/5  วิเคราะห์โครงสร้างประโยครวม    
จุดประสงค์
  - นักเรียนวิเคราะห์โครงสร้างของประโยครวมได้
- นักเรียนอธิบายลักษณะของประโยครวมได้
- นักเรียนสามารถจำแนกประโยครวมได้

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างคำนำไปใช้
ชั่วโมง ประโยครวม
เรื่อง ประโยครวม 15 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์