สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยคเป็นข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ แต่ละประโยคประกอบด้วย ภาคประธาน และภาคแสดง

ประโยคมี 3 ชนิด ประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน การมีความรู้เรื่องประโยคจะทำให้การใช้ภาษาในการสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ประโยคสามัญหรือประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) คือ ประโยคที่มีประธานและกริยาสำคัญเพียงบทเดียว ไม่มีคำเชื่อมปรากฏ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1ม. 2/2วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน    
จุดประสงค์
- นักเรียนอธิบายโครงสร้างและลักษณะของประโยคได้
- นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะของประโยคสามัญได้
- นักเรียนสามารถแต่งประโยคสามัญได้
- เห็นความสำคัญของคำสมาสแบบสนธิที่ใช้ในภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างคำนำไปใช้
ชั่วโมง ประโยคสามัญ
เรื่อง ประโยคสามัญ 10 ก.ย. 64 (ใบความรู้และใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์