สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำสมาสเกิดจากการนำคำบาลีหรือคำสันสกฤตตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปมารวมกัน เป็นวิธีการสร้างคำอีกวิธีหนึ่งในภาษาไทย

          คำสมาสแบบมีสนธิ คือ การสมาสโดยการเชื่อมคำเข้าระหว่างพยางค์หลังของคำหน้ากับพยางค์หน้าของคำหลัง เป็นการย่ออักขระให้น้อยลงเวลาอ่านจะเกิดเสียงกลมกลืนเป็นคำเดียวกัน

          การสร้างคำสมาสทำให้ภาษาไทยมีคำใช้เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ภาษาไพเราะสละสลวยเป็นประโยชน์ในการแต่งคำประพันธ์ และมีคำใช้สำหรับวิทยาการสมัยใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1  ม. 2/1สร้างคำในภาษาไทย (คำสมาส)    
จุดประสงค์
- นักเรียนอธิบายลักษณะของคำสมาส สมาสแบบมีสนธิได้
- นักเรียนสามารถแยกคำสมาสได้
- เพื่อให้นักเรียนเห็นความหลากหลายของภาษาที่ใช้ในภาษาไทยได้
- เห็นความสำคัญของคำสมาสแบบสนธิที่ใช้ในภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างคำนำไปใช้
ชั่วโมง คำสมาสแบบมีสนธิ
เรื่อง คำสมาสแบบมีสนธิ 8 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์