สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำสมาสเกิดจากการนำคำบาลีหรือคำสันสกฤตตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมารวมกัน เป็นวิธีการสร้างคำอีกวิธีหนึ่งในภาษาไทย  การสร้างคำสมาสทำให้ภาษาไทยมีคำใช้เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้ภาษาไพเราะสละสลวยเป็นประโยชน์ในการแต่งคำประพันธ์ และมีคำใช้สำหรับวิทยาการสมัยใหม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 4.1  ม. 2/1    สร้างคำในภาษาไทย (คำสมาส)    
จุดประสงค์
- นักเรียนอธิบายลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตได้
- นักเรียนสามารถจำแนกคำสมาสได้
- เห็นความสำคัญของคำสมาสที่ใช้ในภาษาไทย
 

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างคำนำไปใช้
ชั่วโมง คำสมาส
เรื่อง คำสมาส 3 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์