สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรับรู้ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพราะในโลกยุคข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยใช้พื้นฐานของความคิดอย่างมีเหตุผลสามารถประเมินค่าและปฏิบัติการข่าวสารเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นการพูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูมีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริงของเรื่อง และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท3.1 ม. 2/2การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ   
ท 3.1  ม. 216มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด    
จุดประสงค์
 -นักเรียนอธิบายหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้    
-นักเรียนพูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ ได้
-นักเรียนมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการพูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จากเรื่องที่ฟังและดู

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น จากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง พูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 4 ส.ค. 64 (มีตัวอย่าง ใบงาน และใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์