สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านมีความสำคัญและจะเกิดประโยชน์เมื่อผู้อ่านสามารถประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้
จากการอ่านและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖  พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต แสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่เป็นข้าราชบรพาลที่ดีที่มีความซื่อสัตย์ โคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต  เป็นโคลงภาพที่บรรยายเหตุการณ์อันสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์กล้าหาญ ของพันท้ายนรสิงห์ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ พระราชประเพณี
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท5.1  ม. 2/2 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน    
จุดประสงค์
-นักเรียนอธิบายคุณค่าของของวรรณคดีเรื่องโคลงพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖  พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตด้านต่างๆ คือด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคม ข้อคิดที่ได้รับได้
 - นักเรียนสามารถสรุปคุณค่าและข้อคิดโคลงพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐ ภาพที่ ๕๖  พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้
 -นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย 
 

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน ใบงาน  เรื่อง  คุณค่าและข้อคิดโคลงพระราชพงศาวดารของภาพที่ 56  พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
เรื่อง คุณค่าและข้อคิดวรรณคดีโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต 1 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์