สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่แต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ จะต้องอ่านอย่างถูกต้อง สรุปใจความสำคัญ เรื่องที่อ่าน พร้อมกับสรุปความรู้และข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ 56 พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต เป็นวีรบุรุษที่ประกอบคุณงามความดี ภาพที่ 56 จัดทำขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ที่ยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อรักษาพระราชกำหนดที่มีมาทุกสมัยมิใช่เสื่อมเสีย และสูญหายไป เพราะตนเพียงคนเดียว ถือได้ว่าเป็นวีรชนที่ควรแก่การนำเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต         

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 5.1ม. 2/1สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น    
จุดประสงค์
 -นักเรียนอธิบายความเป็นมา ผู้พระราชนิพนธ์ ผู้เขียน ของวรรณคดีเรื่องโคลงพระราชพงศาวดาร ภาพที่ 56 พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้
- นักเรียนสามารถสรุปเนื้อเรื่องของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพที่ 56 พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตได้
-นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย 
 

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน ใบงาน  เรื่อง  โคลงพระราชพงศาวดาร  ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต
เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต 27 ส.ค. 64 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์