สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จากการอ่านและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต โคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างแสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี โคลงภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง เป็นโคลงภาพที่บรรยายเหตุการณ์อันสำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของพระสุริโยทัยที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท5.1  ม. 2/2อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน    
จุดประสงค์
  -นักเรียนอธิบายคุณค่าของของวรรณคดีเรื่องโคลงพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้างด้านต่างๆ คือด้านเนื้อหา ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคม ข้อคิดที่ได้รับได้
- นักเรียนสามารถสรุปคุณค่าและข้อคิดโคลงพระราชพงศาวดาร ภาพที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ได้
-นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย 
 

การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน ใบงาน  เรื่อง  คุณค่าและข้อคิดโคลงพระราชพงศาวดารของภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง คุณค่าและข้อคิดของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
เรื่อง คุณค่าและข้อคิดของโคลงภาพพระราชพงศาวดาร ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้าง 26 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์