สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร เป็นมรดกที่มีคุณค่าทั้งด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งโคลงภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างและโคลงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตแสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี   การศึกษาเรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร จะต้องจับใจความสำคัญ  สรุปความ อธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน และยังต้องรู้ความเป็นมาและประวัติผู้แต่ง และจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท5.1  ม. 2/1สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น    
จุดประสงค์
- นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมา ผู้พระราชนิพนธ์  จุดประสงค์การประพันธ์ ลักษณะการประพันธ์ ของวรรณคดีเรื่องโคลงพระราชพงศาวดารได้
- นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาวรรณคดีไทย 
 

การวัดผลและประเมินผล

-

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
เรื่อง โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 20 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์