สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โฆษณามีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารเชื่อและคล้อยตาม ผู้อ่านจึงควรวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลด้วยใจเป็นธรรม เพื่อให้เลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด การพูดโฆษณา เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเห็นด้วย เชื่อถือ คล้อยตาม และการพูดโฆษณาผู้พูดต้องมีศิลปะ มีวาทศิลป์ในการพูดเพื่อชักจูงใจผู้ฟังซึ่งอาจเกิดจากการใช้ภาษาที่ไพเราะ ตลอดจนผู้พูดมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 3.1  ม. 2/4พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท 3.1  ม. 2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด    
จุดประสงค์
-นักเรียนอธิบายหลักการพูดอวยพรได้
-นักเรียนพูดอวยพรตามที่กำหนดได้
-นักเรียนมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 

การวัดผลและประเมินผล

      -แบบประเมินการพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดโฆษณา)

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง พูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดโฆษณา)
เรื่อง พูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดโฆษณา) 18 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์