สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดในโอกาสต่างๆ จะต้องอาศัยการฝึกตามหลักการพูดให้เกิดทักษะและความชำนาญ และพูดอย่างสร้างสรรค์และมีศิลปะ จึงจะสามารถสื่อถึงผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพูดอวยพรเป็นการพูดที่แสดงความยินดีแสดงความปรารถนา   ในการพูดอวยพรเราต้องรู้วัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้ที่ได้รับการอวยพรนั้นด้วย  ต้องรู้ถึงหลักการอวยพร ภาษาที่ใช้ในการอวยพร  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้พูดต้องให้ความสำคัญ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 3.1  ม. 2/4พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ท 3.1  ม. 2/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด    
จุดประสงค์
-นักเรียนอธิบายหลักการพูดอวยพรได้
-นักเรียนพูดอวยพรตามที่กำหนดได้
-นักเรียนมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการพูดในโอกาสต่างๆ (การพูดอวยพร)

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง การพูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดอวยพร)
เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ (การพูดอวยพร) 13 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์