สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดสรุปความต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีสาระสำคัญครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริงของเรื่อง

และอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน     โดยใช้ทักษะการจับใจความสำคัญ  สรุปความ อธิบายรายละเอียด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องเพื่อนำไปสู่การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู  ซึ่งการพูดสรุปใจความสำคัญ จากเรื่องที่ฟังและดู เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ต้องมีความรู้เรื่องหลักการฟัง การดู และการพูด และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 3.1 ม. 2/1พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
ท 3.1 ม.2/6มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด    
วัตถุประสงค์
 
-นักเรียนสรุปหลักการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู
-นักเรียนพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู
-นักเรียนเห็นความสำคัญของการพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูและมีมารยาทในการฟัง 
การดู และการพูด
 

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู 29 ก.ค. 64 (มีใบความรู้ วีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์