สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จดหมายกิจธุระเป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อเรื่องธุระ กิจการงานต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานในการเขียนจดหมายกิจธุระต้องคำนึงถึงการใช้ถ้อยคำให้ชัดเจน รูปแบบถูกต้อง ใช้ภาษาสุภาพ เพื่อการสื่อสารจะได้สัมฤทธิผล การเขียนจดหมายกิจธุระ ต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท ๒.๑  ม. ๒/๖   เขียนจดหมายกิจธุระ
ท ๒.๑  ม. ๒/๘   มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงค์
 -นักเรียนอธิบายหลักการเขียนจดหมายกิจธุระได้
 -นักเรียนเขียนจดหมายเชิญวิทยากรได้
 -นักเรียนมีมารยาทในการเขียน 

การวัดผลและประเมินผล

  -แบบประเมินการเขียนโครงเรื่องในการเขียนจดหมายกิจธุระ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียงถ้อยร้อยความ
ชั่วโมง การเขียนจดหมายกิจธุระ
เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ 23 ก.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์