สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรียงความเป็นงานเขียนที่มีรูปแบบชัดเจน ประกอบด้วย คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ได้ประสบมาจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน ผู้เขียนเรียงความควรวางโครงเรื่องให้ชัดเจนจึงจะทำให้เรียงความมีเอกภาพ น่าสนใจและชวนอ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 2.1  ม. 2/3  เขียนเรียงความ
ท 2.1  ม. 2/8  มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงค์
- อธิบายรูปแบบเรียงความได้
- สามารถวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความได้
- สามารถเขียนเรียงความได้
- เห็นความสำคัญของการเขียนเรียงความ และมีมารยาทในการเขียน   

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการเขียนโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียงถ้อยร้อยความ
ชั่วโมง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ
เรื่อง การวางโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ 16 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์