สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนพรรณนาเป็นการเพิ่มรายละเอียดของเรื่องให้น่าอ่าน เลือกใช้ถ้อยคำให้สละสลวย และใช้การเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเกิดภาพพจน์   เป็นการเขียนที่ทำให้ผู้เขียนได้พัฒนาการใช้ภาษาให้สละสลวย และผู้อ่านได้รับอรรถรสในการอ่าน   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 2.1    ม. 2/2  เขียนบรรยายและพรรณนา
ท 2.1    ม. 2/8  มีมารยาทในการเขียน
วัตถุประสงค์
- อธิบายความหมายของการเขียนพรรณนาได้
- อธิบายหลักการเขียนพรรณนาได้
- อธิบายจุดมุ่งหมายของการเขียนพรรณนาได้
- สามารถเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรองได้
 

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินการเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรองได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียงถ้อยร้อยความ
ชั่วโมง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง
เรื่อง การเขียนพรรณนาจากบทร้อยกรอง 9 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์