สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนบรรยายเป็นการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมุติก็ได้การเขียนบรรยายที่ดีผู้เขียนต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะบรรยายเข้าใจวิธีการเขียน ใช้กลวิธีในการดำเนินเรื่องเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจและสนใจอ่านและควรมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 2.1    ม. 2/2  เขียนบรรยายและพรรณนา
ท 2.1    ม. 2/8  มีมารยาทในการเขียน
จุดประสงค์
-อธิบายความหมายของการเขียนบรรยายได้
-อธิบายหลักการเขียนบรรยายได้
-อธิบายจุดมุ่งหมายของการเขียนบรรยายได้
-สามารถเขียนบรรยายจากเรื่องที่กำหนดให้ได้
 

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินการเขียนบรรยาย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียงถ้อยร้อยความ
ชั่วโมง การเขียนบรรยาย
เรื่อง การเขียนบรรยาย 7 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และภาพประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์