สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคัดลายมือ เป็นการฝึกเขียนเบื้องต้นที่จำเป็นต้องฝึกตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้มีทักษะการเขียนที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะการคัดลายมือเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเขียนได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
  ท2.1 ม.2/1  การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
วัตถุประสงค์
1.นักเรียนสามารถบอกหลักการคัดลายมือที่ถูกต้องได้            
2.นักเรียนสามารถคัดลายมือได้ถูกต้องตามรูปแบบต่างๆ            
3.นักเรียนเห็นความสำคัญของการคัดลายมือ

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการคัดลายมือ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียงถ้อยร้อยความ
ชั่วโมง การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง
เรื่อง การคัดลายมือจากบทร้อยกรอง 2 ก.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์