สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนสรุปความเป็นการเขียนสิ่งที่สรุปเอาใจความสำคัญ ที่ได้จากการอ่านการฟังและการดู จากสื่อต่างๆสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต และทำให้ได้รับความรู้จากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู จากสื่อต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการสื่อสารได้

         

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
       ท 1.1ม. 2/2 จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
จุดประสงค์
    -บอกความหมายของการเขียนสรุปความได้
    -อธิบายหลักการของการเขียนสรุปความได้
    -สามารถเขียนสรุปความจากการอ่านและสื่อต่างๆได้
 

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการการเขียนสรุปความ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
ชั่วโมง การเขียนสรุปความ
เรื่อง การเขียนสรุปความ 24 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์