สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเพื่อประเมินค่า เกิดการอ่านหนังสือหลายประเภทแล้วประเมินคุณค่า เป็นการอ่านเพื่อประเมินคุณค่าของงานเขียน ซึ่งผู้อ่านจะต้องวิเคราะห์เนื้อความในด้านต่างๆ เพื่อประเมินคุณค่าว่างานเขียนนั้นให้ประโยชน์ในแง่ใดบ้างแก่ผู้อ่าน         

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
        ท 2.1    ม.2/7   อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
                     ม.2/8   มีมารยาทในการอ่าน
วัตถุประสงค์
    - ความหมายของการอ่านเพื่อประเมินค่าได้
    - หลักการอ่านเพื่อประเมินค่างานประพันธ์ได้
    - ประเมินค่าจากการอ่าน งานประพันธ์ต่างๆได้

การวัดผลและประเมินผล

- แบบประเมินการอ่านประเมินการอ่านเพื่อประเมินค่า

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
ชั่วโมง การอ่านเพื่อประเมินค่า
เรื่อง การอ่านเพื่อประเมินค่า 30 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์