สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านหนังสือหลายประเภทแล้วประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้    มีการวิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาให้เข้าใจในส่วนต่าง ๆ แล้วจึงอธิบายเหตุผลประกอบเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปความ   สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  เป็นการอ่านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
       ท 2.1    ม.2/7 อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
                    ม.2/8  มีมารยาทในการอ่าน
จุดประสงค์
    - ความหมายของการอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าได้
    - หลักการวิเคราะห์และประเมินค่างานประพันธ์ได้
    - วิเคราะห์และประเมินค่าจากการอ่าน งานประพันธ์ต่างๆได้
 

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการอ่านประเมิน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
ชั่วโมง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม
เรื่อง การอ่านวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรม 25 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์