สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสรุปเอาใจความสำคัญ ความรู้และการนำข้อคิดที่ได้จากการอ่าน การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจะทำให้การอ่านเรื่องนั้น ๆ เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและรู้จักแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และทำให้ได้รับความรู้จากเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
       ท 2.1 ม.2/2    จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
จุดประสงค์
    -อธิบายความหมายการอ่านสรุปความได้
    -อธิบายหลักและวิธีการอ่านสรุปความได้
    -สรุปความจากการอ่านได้
 

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการการอ่านสรุปความ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
ชั่วโมง การอ่านสรุปความ
เรื่อง การอ่านสรุปความ 23 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์