สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ควรอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้องตามจังหวะและประเภทของบทร้อยกรอง รวมทั้งควรใช้น้ำเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับบทร้อยกรองนั้นๆ ด้วย        

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ท 2.1 ม.2/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

วัตถุประสงค์

    1.อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้
   2. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
ชั่วโมง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (2) 2ฃ10 มิ.ย.64 (มีใบงานและคลิปเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์