สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ถูกต้องนั้นต้องมีความรู้เรื่องหลักการอ่านออกเสียง  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง ควรอ่านออกเสียงให้ชัดเจน ถูกต้องตามจังหวะและประเภทของบทร้อยกรอง รวมทั้งควรใช้น้ำเสียงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับบทร้อยกรองนั้นๆ ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 2.1 ม.2/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง
วัตถุประสงค์
-อธิบายความหมายการอ่านบทร้อยกรองได้
-บอกจุดมุ่งหมายการอ่านบทร้อยกรองได้
-อธิบายหลักการอ่านบทร้อยกรองได้

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
ชั่วโมง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง (1) 9 มิ.ย.64 (มีใบความรู้ ใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์