สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง มีหลักในการอ่านที่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติ และ ต้องมีมารยาทในการอ่าน การมีความรู้เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงจะช่วยให้อ่านได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ท 2.1 ม.2/1 การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สรุปความรู้เรื่อง หลักการอ่านออกเสียงได้

  2. อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินแผนผังความคิด เรื่องการอ่านออกเสียง

2. ประเมินเรื่อง การอ่านออกเสียง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร้อยเรียงขับขาน
ชั่วโมง หลักการอ่านออกเสียง
เรื่อง หลักการอ่านออกเสียง 2 มิ.ย.64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์