สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศิลปินแต่ละท่านมีรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป ตามความถนัด เราจึงควรศึกษาทำความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างดังกล่าว เพื่อจะได้เข้าใจในผลงานนั้นๆ มากยิ่งขึ้น และนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้        1. การอภิปราย การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์

ด้านทักษะ        1.ทักษะการแปลความ แยกแยะ จำแนกเนื้อหาจากสิ่งที่สืบค้น

   2.ทักษะการเขียนอธิบายความเข้าใจ สรุปความ

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

                   1.ทดสอบวัดความรู้

                   2. ประเมินทักษะ

                   3. สังเกตพฤติกรรม

8.2 เครื่องมือ

                   1. แบบทดสอบ

                   2. แบบประเมิน

                   3. แบบสังเกต

8.3 เกณฑ์

                   1. ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป

                   2.มีทักษะอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

     3.มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชั่วโมง อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม
เรื่อง อภิปรายเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในงานจิตรกรรม วันที่ 16 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ
ครูผู้สอน ครูรุ่งศักดิ์ บุญเทศ