สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความเสมอภาคทางเพศ เป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงบทบาทของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ภายในกรอบที่เหมาะสมของวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    เลือกการปฏิบัติตนต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสมกับสังคมไทยได้

ด้านคุณลักษณะ

                     แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตรวจคำตอบ

ตรวจผลงาน (ใบงาน)

 สังเกตพฤติกรรม

ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

 เครื่องมือ

                     มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                     แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

                    ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ วันที่ 17 ก.ย. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี