สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขีดความสามารถของสถานบริการสุขภาพในแต่ละระดับและประเมินปัญหาสุขภาพตนเองก่อน จะช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพเป็นไปได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายถึงแหล่งบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของรัฐและเอกชนได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    เลือกใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ด้านคุณลักษณะ

                     แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

ื                     แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตรวจคำตอบ

ตรวจผลงาน

สังเกตพฤติกรรม

ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

                     มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

                      แบบสังเกต (รูบิค)

 เกณฑ์

                   ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ วันที่ 10 ก.ย. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี