สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ที่เหมาะสมและปลอดภัยจะส่งผลต่อการพัฒนาการสมวัยและลดปัญหาอาชญากรรมและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    อธิบายสาเหตุและแนวทางป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

          เลือกวิธีป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ที่เหมาะสมและปลอดภัยได้

ด้านคุณลักษณะ

                     ๑. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                     ๒. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                     ๓. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

       ๔. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

        ตรวจคำตอบ

        ตรวจผลงาน (ใบงาน)

        สังเกตพฤติกรรม

        ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

๒. เครื่องมือ

        มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

        แบบสังเกต (รูบิค)

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
ชั่วโมง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ
เรื่อง การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ วันที่ 27 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี