สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์การศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงและใช้ทักษะในการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

         อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

                    วิเคราะห์วิธีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพได้

ด้านคุณลักษณะ

                   แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

                  แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

                  แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

                   แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

        ตรวจคำตอบ

       ตรวจผลงาน (ใบงาน)

       สังเกตพฤติกรรม

       ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

       มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

       แบบสังเกต (รูบิค)

 เกณฑ์

          ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง วิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง วันที่ 16 ก.ค. 64 (มีใบงาน-ใบความรู้)
แผนการสอน ครูกมลชนก บุญมี
ครูผู้สอน ครูกมลชนก บุญมี